Schutterij St. Martinus

Uitnodiging voor de Ledenjaarvergadering van

Schuttersgilde St. Martinus

Aan alle leden van schuttersgilde St Martinus

Ledenjaarvergadering maandag 30 januari 2017

Plaats :zaal ter Voert te Megchelen

Aanvang: 20.00 uur

Het bestuur zal het zeer op prijs stellen u op deze vergadering

te mogen begroeten.

Agenda jaarvergadering 30 januari 2017.

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen vorige ledenvergadering (Kermis) .
  3. Jaarverslag over 2016 .
  4. Financieel verslag verslag over 2016
  5. Verslag kascommissie, Theo Ditters en Luc Wissing
  6. Benoeming nieuwe kascommissie; aftredend Theo Ditters
  7. Pauze
  8. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn: Functie Naam Herkiesbaar

Vice Voorzitter Mark Tinnevelt ja

1e secretaris Robert Kraan ja

Bestuurslid Peter Snelting ja

Tegenkandidaten voor de vacature volgens huishoudelijk regelement

artikel 12. Dat wil zeggen: De kandidaat moet een lijst met 26 namen

van leden met handtekening inleveren ( leesbaar).

Dit kan tot zondag 23 januari a.s. tot 20.00 uur bij Robert Kraan,

Vlasakker 28, 7078BD Megchelen. Nadien is dit niet meer mogelijk.

9. Begroting 2017

10. Concoursen en uitwisselingen 2017-2018:

- 2017 :

2 april Gelders Kampioen Indoor Vendelen Millingen aan de Rijn

28 mei kringconcours Wals-Wieken-Milt in Gendringen

3 september Federatie concours Varsselder

23 september euregio rijn waal in Haffen-Mehr

29 oktober Marketentsters dag in Duiven

-2018:

25 maart Gelders Kampioen Indoor vendelen in Giesbeek

6 mei kringconcours Silvolde

9 september federatieconcours , waar niet bekend

Euregio rijn waal in september

Marketenstersdag in november

11. Kermis 18-20 juni 2017

12. Oldtimer treffen

13. Ingekomen stukken en mededelingen

14. Rondvraag.

15. Sluiting door de voorzitter