Uitnodiging Ledenvergadering Schuttersgilde St. Martinus

Geplaatst 17 jan. 2017 03:32 door Comité Leefbaarheid Megchelen

Aan alle leden van schuttersgilde St Martinus 

Ledenjaarvergadering maandag 30 januari  2017 

Plaats     :zaal ter Voert te Megchelen 

Aanvang: 20.00 uur 

Het bestuur zal het zeer op prijs stellen u op deze vergadering 

te mogen begroeten. 

 

Agenda jaarvergadering 30 januari 2017

Opening door de voorzitter

Notulen vorige ledenvergadering (Kermis) 

Jaarverslag over 2016

Financieel verslag verslag over 2016  

Verslag kascommissie, Theo Ditters en Luc Wissing 

Benoeming nieuwe kascommissie; aftredend Theo Ditters 

Pauze 

Bestuursverkiezing

Begroting 2017 

Concoursen en uitwisselingen 2017-2018

Kermis 18-20 juni 2017 

Oldtimer treffen  

Ingekomen stukken en mededelingen  

Rondvraag

Sluiting door de voorzitter     

Comments